Privatumo politika Duomenų tvarkymas

Jeigu naudojatės automobiliuremontas.com portalu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Portalas yra nuolatos naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info@automobiliuremontas.com

Bendrosios nuostatos

 1. Portalas automobiliuremontas.com priklauso UAB „Aridėja“, juridinio asmens kodas 302519018, adresas korespondencijai – Nedėldaržis Nr.7, Marijampolės sav., LT-69369 Lietuva (toliau – Portalo savininkas).
 2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems automobiliuremontas.com interneto svetainėje (toliau – Portalas), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Portale, paskyrų kūrimą, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
 3. Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Portalo Paslaugomis.
 4. Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Portalo savininkas. Nei Portalo savininko, nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims (išskyrus Portale užsiregistravusiems paslaugų teikėjams) be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.
 5. Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Portale nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu asmuo nori naudotis kai kuriomis Portalo paslaugomis, Portalo savininkas gali prašyti pateikti asmens ir/ar kitus duomenis.
 6. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Portalui be tėvų ar globėjų leidimo. Portalo savininkas niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Dėl anksčiau išvardintų sąlygų, Portalo savininkas mano, kad Portale besilankantys asmenys yra ne jaunesni nei 18 metų. Portalo savininkas, pastebėjęs Portale prisiregistravusį 18 metų neturintį asmenį, ar asmenį, pateikusį melagingus duomenis, be įspėjimo pašalina iš Portalo.
 7. Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu tvarkyti ir valdyti bei naudotis registracijos metu ar kitų Portalo teikiamų paslaugų užsakymo metu pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) bei kita sukaupta informacija apie asmenį, siekdamas Portale besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Asmenų registracija

 1. Tam, kad asmuo galėtų efektyviai naudotis Portalo teikiamomis paslaugomis ir gauti jas visas t.y. viešinti informaciją portale apie savo teikiamas paslaugas, gauti užklausas iš portalo lankytojų paslaugoms atlikti bei peržiūrėti lankytojų užklausas paslaugoms portalo duomenų bazėje, privalo prisiregistruoti. Portale savo kontaktinę informaciją teikiantys asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti, peržiūrėti, kopijuoti ir su jais susisiekti kiti Portalą aplankantys asmenys ir (ar) Portalo savininkas.
 2. Asmuo registracijos metu ar vėliau pagal poreikį pateikia savo kaip paslaugų teikėjo, bet ne kaip fizinio asmens pavadinimą, telefono numerį , el. pašto adresą, paslaugų teikimo adresą. Papildomai galima pateikti turimos internetinės svetainės ir/ar socialinio tinklo Facebook paskyros URL adresus. Užsiregistravęs Portale asmuo privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Portale, jeigu jie pasikeičia. Asmuo patvirtina, kad Portale nurodyti jo duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi.
 3. Asmenys, prisiregistravę automobiliuremontas.com Portale, gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš automobiliuremontas.com duomenų bazės, pašalindami savo registraciją. Prašymą dėl registracijos panaikinimo galima siųsti elektroninio pašto adresu info@automobiliuremontas.com. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo paslaugų teikėjo pavadinimą ir veiklos adresą.
 4. Jokių asmeninių duomenų registracijos metu pateikti portalui nereikia. Jei registracijos metu pateikti duomenys apie norimą viešinti vykdomą veiklą sutampa su asmeniniais duomenimis, Portalas neatsako už galimas trečiųjų asmenų manipuliacijas viešai Portale matomais duomenimis ir nepriima jokių pretenzijų dėl pateiktų duomenų viešinimo iškilusių nesklandumų, konfliktų ir/ar kitokių problemų

Neregistruotų Portalo lankytojų renkami duomenys

 1. Tam, kad Portalo lankytojas galėtų pasinaudoti Portalo paslauga pvz.: persiūsti užklausas apie norimos paslaugos suteikimą registruotiems portale paslaugų teikėjams, privalo nurodyti savo asmeninius duomenis: vardą, telefono numerį ir/ar elektroninį paštą. Taip pat nurodyti kitus duomenis , tokius kaip automobilių markė, modelis, pagaminimo metai ir trumpas gedimo ar kitos norimos paslaugos aprašymas. Papildomai galima pateikti automobilio naudojamų degalų rūšį, variklio galią. Šie duomenys reikalingi tam, kad portale registruoti paslaugų teikėjai galėtų susisiekti su užklausą pateikusiu lankytoju ir/ar įvertinti savo paslaugos suteikimo galimybes.
 2. Už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą pilnai atsako pats lankytojas, pildantis užklausos formą. Portalo savininkas pateiktų duomenų neredaguoja ir kitaip niekaip neįtakoja.
 3. Portalo lankytojo pateikti duomenys saugomi sistempje 7 dienas ir po to pašalinami negrįžtamai
 4. Kai asmuo prisijungia prie Portalo, tam tikra neasmeninė informacija (naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Portalo puslapiai, laiko, praleisto Portale, vidurkis) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Portalo turinį, funkcionalumą ir patrauklumą

Asmens duomenų tvarkymas

 1. Asmens duomenys Portale tvarkomi Paslaugų teikimo tikslais. Portalo savininkas Asmens duomenis, pateiktus Portale, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Asmens duomenų išrašai teikiami elektroniniu būdu (kitomis formomis teikiami esant poreikiui).
 2. Asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir asmeniui užtikrinamos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytos teisės. Asmuo, sutikdamas su Privatumo politika ir pateikdamas Asmens duomenis, juos pateikia laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu ar rankiniu būdu Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis ir terminais. Jei asmuo nesutinka, kad jo Asmens duomenis tvarkytų Portalo savininkas, asmuo turi teisę nesinaudoti Portalu ir nepateikti savo Asmens duomenų.
 3. Saugomi visi asmenų pateikti duomenys: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris ar bet kokie kiti duomenys, kuriuos asmuo laisva valia pateikė Portalo savininkui, taip pat informacija, kurią Portalo savininkas gauna asmeniui naudojantis Portalo paslaugomis (pvz., naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, IP adresas ir t. t.).
 4. Portalo savininkas stebi Portalo lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek asmenų apsilankė Portale, koks yra asmenų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Portale metu. Tai padeda Portalo savininkui suprasti, kaip asmenys naudojasi Portalu bei suteikia galimybę gerinti Portalo teikiamas paslaugas. Asmuo sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 5. Be duomenų rinkimo Portale, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo Asmens duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su Portalo savininku (jo įgaliotu atstovu), užsakymo ar Paslaugų teikimo metu, gaunant Paslaugas ar jau po Paslaugos įsigijimo. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų Asmens duomenų apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.
 6. Portalo savininkas tvarkydamas Asmens duomenis esant poreikiui: (a) naudos juos Paslaugų teikimui, Portalo ir (ar) Paslaugų vystymui ir personalizavimui, pasiūlymų apie Paslaugas, Portalo funkcionalumų patobulinimus (b) neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims (išskyrus portale registruotiems paslaugų teikėjams) ir nepaviešins jų, išskyrus teisės aktų nustatytais atvejais;
 7. Asmuo, patvirtinęs savo asmens tapatybę, taip, kad jį būtų galima tinkamai identifikuoti (pateikdamas asmens dokumentą, elektroninių ryšių priemonėmis ar pan.), turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti (atšaukti sutikimą), kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Asmuo taip pat turi teisę bet kuriuo metu panaikinti Asmens duomenis savo paskyroje bei panaikinti paskyrą.
 8. Paklausimai, susiję su Asmens duomenimis ir jų tvarkymu yra teikiami raštu - elektroninio pašto adresu info@automobiliuremontas.com arba Portalo savininko buveinės adresu. Atsakymus į tokius paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš asmens gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas asmeniui priimtina forma. Atsakymas asmeniui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Atsakymai nebus teikiami, jei asmuo nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą.

Slapukų politika

 1. Asmuo supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas gali rinkti informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į vartotojo standųjį diską ir leidžia atpažinti vartotojo kompiuterį per kitus vizitus Portale išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį, pan.), pritaikyti turinį vartotojui Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.
 2. Slapukai naudojami siekiant prisiminti prisijungimo duomenis, užtikrinti duomenų saugumą prisijungus, užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą, Slapukai taip pat gali būti naudojami Portalo naudotojo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent naudotojui aktualų turinį ir atitinkamai tobulinti Portalą, Portalo ir (ar) Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 3. Slapukais gali būti renkama informacija apie naudojimąsi Portalu, naudotojo IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei naudotojas atvyko į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jei Portalu naudojasi registruotas naudotojas – slapukų informaciją gali sudaryti Prisijungimo duomenys.
 4. Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Jos leidžia Portalo savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Portale spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija.
 5. Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema, kad parodytų reklaminius skelbimus, įdomius konkrečiam naudotojui. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas naudotojas matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
 6. Portale gali būti naudojami tokių rūšių slapukai:
  1. techniniai slapukai – būtini Portalo veikimui, be jų nebūtų galima naudotis Portalo paslaugomis;
  2. funkciniai slapukai – įsimena naudotojo pasirinktą informaciją (pavyzdžiui, prisijungimo duomenis), padeda pasiūlyti naudotojui asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie slapukai nėra būtini, tačiau jie pagerina Portalo navigacijos kokybę;
  3. analitiniai slapukai – renka statistinę informaciją. Šių slapukų rezultatai naudojami anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Analitinei informacijai rinkti gali būti naudojamos ir trečiųjų šalių paslaugos, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus;
  4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai –naudojami norint parodyti naudotojui įdomią informaciją arba panašią į vartotojo peržiūrėtą informaciją;
  5. trečiųjų šalių slapukai – leidžia matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Portalo savininkas netvarko, nekontroliuoja ir neperžiūri šių slapukų surinktos informacijos, o tik pateikia jam žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
  6. socialinių tinklų slapukai – būtini norint socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją (pavyzdžiui, norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą).
 7. Asmuo sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (a) neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo naršyklėje (jei naudotojo naršyklė priima slapukus), (b) Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą, (c) išreikšdamas sutikimą registracijos Portale metu. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
 8. Asmuo gali bet kuriuo metu išjungti slapukus ir tinklalapio indikatorius (angl. cookies / beacons), naudodamasis naršyklės nustatymais (ištrinant slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.) ar pakeičiant paskyros nustatymus. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 9. Kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo (jo dalių).
 10. Portalo savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
 11. Tretieji asmenys slapukų pagalba reklamos tikslais gali rinkti anoniminę ir asmeninę naudotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus naudotojas sužinos susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Portalo savininkas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Asmuo savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Asmuo gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

Asmens duomenų saugojimo sąlygos

 1. Portalo savininkas prisiregistravusių asmenų Asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo vartotojo paskutinio prisijungimo ar po to, kai registruotas asmuo raštu ar automatiniu būdu atsisako UAB „Aridėja“ teikiamų paslaugų išsiregistruodamas iš Portalo automobiliuremontas.com. Portale siekiama nesaugoti pasenusių, neaktualių Asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pavyzdžiui, paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali asmens informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Portalo savininko veiklai vykdyti.
 2. Portalo savininkas neregistruotų portalo lankytojų, kurie pildė užklausas paslaugai gauti Asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas nuo užklausos pateikimo dienos.
 3. Portalo savininkas stengiasi apsaugoti tvarkomus Asmens duomenis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Portalo savininkas negali garantuoti ir negarantuoja perduodamos informacijos, įskaitant ir Asmens duomenis, visiško saugumo.
 4. Norėdamas apsaugoti asmenų duomenis, Portalo savininkas naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones, reikiamą programinę įrangą. Prie asmens prisijungimo duomenų gali prieiti tik įgalioti automobiliuremontas.com darbuotojai. Jei tai reikalinga (pavyzdžiui saugant mokėjimų informaciją), informacija gali būti koduojama siunčiant ją interneto ryšiu.
 5. Portalo savininkas primena, jog asmuo yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. Portalo savininkas prašo asmenį būti atsargų naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Asmuo turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas nepasinaudos asmens elektroniniu paštu, asmenine informacija, ypač tais atvejais, kai asmuo naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., bibliotekoje ir kitur)
 6. Portalo savininkas įspėja, kad asmuo turi būti atsargus ir neturi atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios kaip asmens kodas, paso kodas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Portalo teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti įvairiai panaudota ir nukreipta prieš asmens interesus, taip pat ir tokioms veiklomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan. Portalo savininkas nėra atsakingas už asmens privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklapius asmenys pasiekia naudodamiesi Portale esančiomis nuorodomis. Portalo savininkas rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne Portalo savininkui priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Baigiamosios sąlygos

 1. Visos čia pateiktos Privatumo politikos nuostatos gali būti Portalo savininko vienašališkai keičiamos ir pildomos. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei asmuo po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Portalu ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Asmuo, nesutinkantis su pakeistu Privatumo politikos turiniu, praranda teisę naudotis Portalu ir jo Paslaugomis, taip pat privalo nedelsdamas panaikinti savo registraciją Portale.
 2. Portale besilankantys asmenys įsipareigoja įsitikinti, kad yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos nuostatų versija.
 3. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal UAB „Aridėja“ buveinės vietą.

Privatumo politika atnaujinta: 2018-06-21.

.