Taisyklės Nuostatos ir sąlygos

Jeigu jau naudojatės automobiliuremontas.com paslaugomis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis.

Bendrosios nuostatos

 1. Portalas automobiliuremontas.com priklauso UAB „Aridėja“, juridinio asmens kodas 302519018, adresas: Nedėldaržis Nr.7, Marijampolės sav., LT-69369 Lietuva. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „Aridėja“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Paslaugų teikėjas) dėl naudojimosi portalu automobiliuremontas.com
 2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  1. Portalas – paslaugų paieškos ir reklamos interneto svetainė automobiliuremontas.com (interneto svetainės adresas https://automobiliuremontas.com);
  2. Portalo savininkas – UAB „Aridėja“
  3. Portalo paslaugos – paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Portalo savininkas Portale;
  4. Lankytojas – neužsiregistravęs Portale Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Portale bei teigti užklausas portale užsiregistravusiems paslaugų teikėjams paslaugoms atlikti, užpildant portale paruoštą formą;
  5. Paslaugų teikėjas – portale užserigistravęs asmuo su tikslu viešinti savo teikiamas paslaugas ir kontaktus, bei gauti užklausas iš portalo lankytojo paslaugoms atlikti;
  6. Profilio nuotrauka – Paslaugų teikėjo įkelta į portalą nuotrauka, vaizdas ir/ar logotipas.
 3. Naudodamasi(-s) Portalu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Portalu, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Portalo ir naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) Portalu, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis Portalu.
 4. Portale pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: Portalo savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu.
 5. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.
 6. Portalas yra valdomas Portalo savininko, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi Portalu taisykles, sąlygas bei tvarką.
 7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.

Portalo teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

 1. Portalas teikia paslaugų paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 2. Naudojimasis Portalo paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius apie automobiliuremontas.com portalo techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Portalo veiklai svarbius pasikeitimus (pavyzdžiui, taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Portalo savininko duomenų pasikeitimus, kitus panašaus pobūdžio pasikeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 3. Portalo savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas (reklamuojantis paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas, netarpininkauja ir nedalyvauja jokiuose sandoriuose tarp Paslaugų teikėjo ir Lankytojo.
 4. Portalo savininkas neatsako už jokius Portalo paslaugų tiekimo trikdžius Portale: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 5. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 6. Portalo Lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Portalo paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir jų kainas, paslaugų vaizdinę medžiagą ir t.t.
 7. Kiekvienas Asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas, atitinkančias portalo kontekstą, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis Portale automobiliuremontas.com ir teikti atitinkamas paslaugas tam tikroje teritorijoje.
 8. Paslaugų teikėjams registracijos portale, prisijungimo prie portalo, informacijos apie teikiamas paslaugas ir kontaktinius duomenis pateikimas/redagavimas, paslaugų ir kontaktų viešinimas bei Lankytojų pateiktų užklausų paslaugoms atlikti peržiūrėjimas yra nemokamas.
 9. Lankytojams informacijos peržiūrėjimas, užklausų paslaugų teikėjams per paruoštą formą pateikimas yra nemokamas.
 10. Portalo paslauga – Žinučių siuntimo funkcija (jei tokia yra) – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais Asmenimis (automobiliuremontas.com Paslaugų teikėjais).
 11. Portalo savininkas gali informuoti Paslaugų teikėją apie gautą Lankytojo užklausą paslaugoms SMS (trumpąja) žinute ir/ar elektroniniu paštu Paslaugų teikėjo nurodytu telefono numeriu ir elektroninio paštu adresu.
 12. Lankytojams per Portale pateiktą paslaugų užklausos pildymo formą, bei Paslaugų teikėjams per užklausas Lankytojų nurodytais elektroninių paštų adresais ir/ar telefonų numeriais draudžiama siųsti reklaminio turinio žinutes ir/ar siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai ar Paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, Portalo savininkas turi teisę Paslaugos teikėjo informaciją pašalinti iš automobiliuremontas.com Portalo, o visą informaciją apie tokius pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
 13. Portalo savininkas pasilieka teisę keisti paslaugų ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų ar Paslaugų teikėjų įspėjimo.
 14. Lankytojo pateikta užklausa, užpildant pateiktą formą paslaugai gauti, Portale užsiregistravusiems Paslaugų teikėjams yra matoma 7 dienas nuo užklausos pateikimo dienos. Praėjus 7 dienoms užklausa tampa neaktuali ir automatiškai yra pašalinama iš sistemos.
 15. Lankytojas Paslaugos teikėjmas pateiktos užklausos, trinti ar redaguoti galimybės neturi.
 16. Paslaugų teikėjas sutinka ir neprieštarauja, kad pranešimai apie klientų užklausas paslaugoms, jam bus siunčiami nurodytu elektroniniu paštu ir/ar sms žinute nurodytu telefonu.
 17. Norint atsisakyti kurio nors užklausų siuntimo būdų (e.paštu ar sms žinute), prisijungus prie portalo duomenų redagavimo formoje būtina atžymėti automatiškai sistemos pažymėtus būdus nuimant „varneles“.

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

 1. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad supranta ir žino, jog Lankytojams teikdamas paslaugas turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą pagal LR nustatytą tvarką..
 2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
  1. registruotis Portale tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu.
  2. Užtikrinti, kad portale jo patalpintos nuotraukos, vaizdai ir/ar logotipai nėra saugomi autorinių teisių ir/ar prekės ženklų savininkų. Už trečiųjų asmenų pareikštas pretenzijas į vaizdą, nuotrauką ar logotipą atsakyti pilnai tiek morališkai tiek finansiškai.
  3. Netalpinti erotinių, pornografinių, rasizmą ir neapykantą kurstančių, agresiją ir smurtą skatinančių, įžeidžiančių, amoralių, nelegalių ir pan., nuotraukų. Pažeidus šiuos reikalavimus šiuos Paslaugų teikėjo portale patalpinta informacija be jokio atskiro Portalo savininko įspėjimo blokuojama (trinama), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
  4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti Portale daugiau nei vieną kartą nurodant tą patį paslaugų teikimo adresą. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo patalpinta informacija pašalinama iš Portalo.
  5. rašydamas paslaugų aprašymą paskyroje:
   1. naudoti lietuviškas raides;
   2. rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;
   3. nekelti kontaktinės informacijos paslaugų aprašyme, o juos pateikti tam skirtose vietose.
  6. naudodamasis Portalu pateikti objektyvią, teisingą informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas.
  7. Naudojantis Portalu Paslaugų teikėjui draudžiama:
   1. pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą portalo savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   2. siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).
 3. Paslaugų teikėjas turi teisę:
  1. pašalinti Portale pateiktą savo informaciją, siunčiant pranešimą apie tokį pageidavimą Portalo savininkui elektroniniu paštu info@automobiliuremontas.com (pašalinus informaciją, negrįžtamai dingsta visa Paslaugų teikėjo informacija, buvusi portale ir tokios informacijos atkūrimas tampa negalimas).
  2. Telefonu ir/arba elektroniniu paštu gauti Lankytojų užklausas paslaugoms atlikti, peržiūrėti lankytojų užklausas paslaugoms prisijungus prie portalo, susisiekti su užklausų autoriais jam priimtiniausiu būdu: telefonu ar elektroniniu paštu.

Lankytojo teisės ir pareigos

 1. Lankytojas turi teisę: peržiūrėti pateiktą informaciją portale apie paslaugų teikėjus, susisiekti su patalpinusiais apie save informaciją portale Paslaugų teikėjais, portale nurodytais kontaktais. Teikti užklausas Paslaugų teikėjams apie ieškomas paslaugas, užpildant portale paruoštą formą ir gauti pasiūlymus iš Pasalugos teikėjų paslaugoms atlikti.
 2. Lankytojas privalo nurodyti teisingus kontaktinius duomenis apie save pildydamas užklausos formą ir įsipareigoja nenurodyti kito asmens kontaktinių duomenų (telefono, adreso, elektroninio pašto adreso)
 3. Portalo lankytojas, pildantis užklausos formą su tikslu gauti iš portale registruotų paslaugų teikėjų pasiūlymus elektroniniu paštu ir/ar telefono skambučiu supranta ir sutinka, kad formoje pateikti asmeniniai duomenys automatiškai bus perduoti trečiosioms šalims t.y. portale registruotiems paslaugų teikėjams. Portalas neprisiima jokios atsakomybės už tai kaip iš neregistruotų lankytojų per užklausas gautus asmeninius duomenis tvarkys portale registruoti paslaugų teikėjai ir niekaip to neįtakoja.

Portalo savininko teisės ir pareigos

 1. Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Paslaugų teikėjas pateikė Portalui, pakeitimu, ištrynimu jei Paslaugų teikėjas:
  1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu;
  3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Portalo savininko nuomone, netinkamai elgiasi.
 2. Portalo savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Paslaugų teikėjo veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.
 3. Portalo savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti bet kokią Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, padarytus įrašus iš savo Portalo duomenų bazės jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Portalo savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės ir nematerialinės žalos Portalo savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 4. Portalo savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Portalo automobiliuremontas.com reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik automobiliuremontas.com Portalo ir joje esančių Paslaugų teikėjų populiarinti ir viešinti. Jei Paslaugų teikėjas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis automobiliuremontas.com Portale.
 5. Portalo savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Portale bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Portalo logotipą „automobiliuremontas.com“.
 6. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:
  1. pakeisti ar pertvarkyti Portale teikiamą Paslaugų teikėjo informaciją tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis;
  2. stabdyti tam tikrų nuotraukų atvaizdavimą Portale be Paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;
  3. be Paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.

Taisyklių pažeidimo pasekmės

 1. Svetainėje pateikta Paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama Portalo savininko.
 2. Portalo savininkas be atskiro įspėjimo gali atlikti Portale Paslaugų teikėjo pateiktos informacijos redagavimo veiksmus, jei Paslaugų teikėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.
 3. Portalo savininkas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Paslaugų teikėjo prieigą prie Portalo ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

Asmens duomenų pateikimas

 1. Paslaugų teikėjų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis automobiliuremontas.com portalo Privatumo politika

Intelektinė nuosavybė

 1. Portalo savininkas yra visų teisių į Portalo turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.
 2. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Portale, yra Portalo savininko nuosavybė ir tik Portalo savininkas turi teisę jais naudotis.
 3. Portale esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
 4. Bet koks Portalo lankytojų, Paslaugų teikėjų ar trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininkas leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
 5. Paslaugų teikėjas sutinka, kad publikacijos ir kita Paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, Portalo savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Portalo savininkas, naudodamas informaciją apie Paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
 6. Paslaugų teikėjai Portale turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Portalo savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.

Atsakomybė

 1. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo, Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Portalo savininkas nebus atsakingas už paslaugų naudojantis Portalu, kokybę ir (ar) komplektiškumą. Portalo savininkas neatsako už Portale pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų paslaugų reklamos teisingumą, tų paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
 3. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Portalo savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
 4. Portalo savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 5. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
 6. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 7. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.
 8. Portalo savininkas neatsako už paslaugų teikėjo klaidingai nurodytus ar nepakeistus (jei informacija keitėsi) kontaktus paskyros registravimo/redagavimo formoje.
 9. Paslaugų teikėjas yra pilnai atsakingas už savo paskyroje pateiktos netikslios informacijos sukeltas pasekmes tretiesiems asmenims ar tai buvo padaryta tyčia ar dėl neatidumo.

Teisiniai ginčai

1. Portalo savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

Taisyklės atnaujintos: 2018-06-26